MÜDEK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü lisans eğitim programı, 2016-2017 döneminde MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - http://www.mudek.org.tr/tr/ana/ilk.shtm) program değerlendiricileri tarafından değerlendirilmiştir.
***Yapılan değerlendirme sonucunda, bölümümüzün  01.05.2017-30.09.2019 tarihleri arasında akredite edilmesi uygun bulunmuştur (MÜDEK Belge-1MÜDEK Belge-2).  ***Mart 2019’da yapılan ara değerlendirme sonucunda bölümümüzün akreditasyonu 30.09.2022 tarihine kadar uzatılmıştır (MÜDEK Belge-3MÜDEK Belge-4). 
***Güncel durumda yapılan değerlendirme sonucunda, bölümümüzün MÜDEK akreditasyon süresi 30.09.2022-30.09.2027 tarihleri arasında geçerliliğini koruyacak biçimde uzatılmıştır (MÜDEK Belge-5MÜDEK Belge-6).

MÜDEK gelişmiş ülkelerin akreditasyon kuruluşlarının da imzacı olduğu Washington Accord anlaşmasının 2011 yılından bu yana imzacısı olarak yer almaktadır.
WASHINGTON ACCORD SIGNATORY STATÜSÜ
Washington Anlaşması (Accord), imzacı ülkelerin mühendislik derece programları sorumlusu olan akreditasyon kuruluşları arasındaki uluslararası bir sözleşmedir.
13-17 Haziran 2011 tarihlerinde Tayvan'in Taipei kentinde düzenlenen International Engineering Alliance (IEA) Meeting kapsamında 15 Haziran 2011 tarihinde yapılan Washington Accord toplantısında MÜDEK'in "Washington Accord Signatory" olması oy birliği ile kabul edilmiştir. 
Aslen 1989'da imzalanan Washington Anlaşması, profesyonel mühendislerin hareketliliğine yardımcı olmak için kollektif olarak çalışmayı seçen kendi yetki bölgelerinde akreditasyondan veya üçüncü seviye mühendislik niteliklerinin tanınmasından sorumlu kuruluşlar arasında çok taraflı bir anlaşmadır. Washington Accord, lisans düzeyindeki mühendislik eğitim programlarını akredite eden kurumların birbirlerinin akredite ettiği programları büyük ölçüde eşdeğer (substantial equivalent) olarak tanımalarını sağlayan küresel bir anlaşmadır. Bu anlaşma gereği, söz konusu tanıma akredite edilmiş bir programın, o programı akredite eden ajansın Washington Accord'a dahil olduğu tarihten itibaren verdiği mezunları kapsamaktadır. Daha önceki mezunların tanınması, tanınma istenen ülkedeki ajansın kararına bırakılmaktadır. 
Diğer anlaşmalarda olduğu gibi, imza sahipleri mühendislik eğitiminde faydalı uygulamaların geliştirilmesi ve tanınması konusunda kararlıdır. Accord imzacılarının faaliyetlerinin (örneğin mezunların belli yeterlilik türlerinden profillerinin örneklerini geliştirmede), mühendislik niteliklerinin karşılıklı olarak tanınmasının küreselleşmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Washington Anlaşması, özellikle profesyonel düzeyde mühendislik uygulamaları ile ilgilenen akademik programlara odaklanmaktadır.
Anlaşma, mühendislik akademik programlarının akreditasyonunun, anlaşmanın kapsamına giren her ülke veya bölgede profesyonel düzeyde mühendislik uygulaması için kilit bir temel olduğunu kabul eder.
Anlaşma, katılımcı kuruluşlar arasında, akredite edilmiş mühendislik lisans programlarının karşılıklı olarak tanınmasını belirtir. Ayrıca, bu kuruluşlar arasında profesyonel mühendislik eğitimi için standardı oluşturur ve karşılaştırır.
Şu anda Washington Anlaşması'nı oluşturan yirmi imza, ayrıca geçici imza statüsüne sahip sekiz kuruluş bulunmaktadır.
 
MÜDEK'in Washington Accord'a dahil olması ile beraber, MÜDEK akreditasyonu olan programların bu küresel anlaşma kapsamında tanınması, bu programların 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren verdikleri mezunlar için geçerli olmuştur. 

En son China Institution for Science and Technology'nin (Çin) 2016'da katılımıyla sayıları 18'e ulaşmış olan Washington Accord Signatory statüsündeki akreditasyon ajanslarının adları, ülkeleri ve sözleşmeye katılım tarihleri aşağıda sunulmuştur:
ABET - Amerika Birleşik Devletleri (1989)
Engineers Australia - Avustralya (1989)
Engineering Council UK - Birleşik Kırallık (1989)
Engineers Canada - Kanada (1989)
Engineers Ireland - İrlanda (1989)
Institution of Professional Engineers NZ - Yeni Zelanda (1989)
The Hong Kong Institution of Engineers - Hong Kong (1995)
Engineering Council of South Africa - Güney Afrika (1999)
Japan Accreditation Board for Engineering Education - Japonya (2005)
Institution of Engineers Singapore - Singapur (2006)
Accreditation Board for Engineering Education of Korea - Güney Kore (2007)
Institute of Engineering Education Taiwan - Tayvan (2007)
Board of Engineers Malaysia - Malezya (2009)
MÜDEK - Türkiye (2011)
Association for Engineering Education of Russia - Rusya (2012)
National Board of Accreditation - Hindistan (2014)
Institution of Engineers - Sri Lanka (2014)
China Institution for Science and Technology – Çin (2016)

***Eğitim Amaçları
EA1: Maden işletme ve cevher hazırlama ve ilgili alanlarda kamu ve özel sektör kuruluşlarında nitelikli mühendis olarak görev yapmak ve/veya yasalarla belirlenmiş denetim/daimi nezaretçilik  görevlerinde bulunmak,
EA2: İşçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı ve çevre denetim elemanı vb. diğer ilgili sertifika ve uzmanlık programlarına  katılmak,
EA3: Lisanüstü eğitim almak ve akademik kariyer yapmak,
EA4: Maden işletme, cevher hazırlama projeleri hazırlamak ve/veya ÇED ve diğer  önemli projelerde  görevler almak,
EA5: Maden işletme ve cevher hazırlama alanlarında özel sektör veya kamu kuruluşları tarafından yürütülen AR-GE projelerinde görev almak.

 

Maden Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları

 
PÇ1-  Matematik, fen bilimleri ve Maden Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 
PÇ2- Maden Mühendisliği alanında karmaşık problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 
PÇ3- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 
PÇ4- Maden Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 
PÇ5- Maden Mühendisliğine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin ve araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 
PÇ6- Maden Mühendisliği disiplini içi ve Mühendislik Fakültesinin diğer disiplinlerinde etkin biçimde çalışabilme becerisi; takım ve/veya bireysel çalışma becerisi.
 
PÇ7- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 
PÇ8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 
PÇ9- Maden Mühendisliğinde etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Maden Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 
PÇ10- Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 
PÇ11- Maden Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; Maden Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.